MILMEDICA

Logo MILMEDICA Centrum Medyczne - przychodnia Warszawa Ursus

MILMEDICA CENTRUM MEDYCZNE 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z usług Milmedica Centrum Medyczne. W tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby chronić Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

Administrator zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

SPIS TREŚCI:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 2. CELE I PODSTAWY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
 3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 6. PLIKI COOKIES 
 7. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 8. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 9. PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE I PROFILOWANIE
 10. PRZEKAZYWNIE DANYCH POZA EOG
 11. SKARGA DO ORGANU NADZORUJĄCEGO 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Milmedica Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Habicha nr 12, lok. LU1, 02-495 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001041783, REGON: 525577730, NIP: 5223261177 („Milmedica”).
 2.  Dane kontaktowe – Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: kontakt@milmedica.pl.
 3. Inspektor Ochrony Danych. – Administrator informuje, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail: iod@milmedica.pl

2. CELE I PODSTAWY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone przez Administratora dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Kontaktowych (w celu nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, umówienia wizyty, oceny satysfakcji po zakończeniu świadczeń, np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – w zależności od drogi nawiązania przez Panią/Pana kontaktu z Administratorem podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub b) i/lub f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zgłoszenia. 
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz tzw. świadczeń para-medycznych, w tym udzielania w/w świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, oraz zarządzania procesem udzielania w/w świadczeń i ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego, elektronicznego i osobistego umawiania, potwierdzenia lub odwołania wizyty, odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1, w zw. z art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zw. z art. 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 
 3. Zawarcie i wykonanie umowy o udzielenie w/w świadczeń – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w zakresie umów dotyczących świadczeń udzielanych przez osoby niewykonujące zawodu medycznego dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy i udzielenia Pani/Panu świadczeń. 
 4. Ochrona zdrowia oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnychpodstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit i) oraz art. 6 ust. 1 lit d) RODO.
 5. Archiwizacja księgowa i podatkowa jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawy o rachunkowości, ordynacja podatkowa). W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe.
 6. Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. ustawy kodeks cywilny).
 7. Przekazywanie informacji handlowych oraz Subskrypcja Newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO oraz dodatkowa zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przekazywania informacji handlowych oraz realizacji Subskrypcji Newsletter. 

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe:
 • nazwisko i imię;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • treść wiadomości zawierająca dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez Państwa. 

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Państwa danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne, jak również zabezpieczenia serwerów, połączeń Witryny w celu ochrony Państwa danych. 
 3. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.  
 2. Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: właściciele oprogramowani informatycznych, których Administrator jest użytkownikiem (w szczególności Comarch nxt optimed claud), dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych, przechowywania danych na serwerach – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. PLIKI COOKIES

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych identyfikujących użytkowników Portalu Milmedica, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Portalu.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Portal i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Portalu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Portal w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji podczas procesu korzystania z Portalu. 
 3. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • Tworzenie statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pomaga ich ulepszanie.
 • Określenia profilu użytkownika w celu odpowiedniego dopasowania materiałów promocyjno-reklamowych w sieci.
 1. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony mogą Państwo sami zadecydować, na jakie cookies zgadzacie się i tym samym, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez naszych Partnerów z danych zgromadzonych poprzez cookies, czy nie. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.
 2. Jednocześnie w każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 3. Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Portal. Niektóre podstrony w ramach Portalu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki internetowej, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Portalu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
 4. W celu monitorowania strony internetowej Portalu Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej albo poprzez wiadomość e-mail: iod@milmedica.pl.

8. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi Pani/Pana zgłoszeń/zapytań, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym usług medycznych, wypełnienia obowiązków związanych z udzielaniem tych usług, przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, a także później, przez okres przedawnienia roszczeń oraz w celach badań satysfakcji klienta, podejmowania działań marketingowych, w tym zakresie najpóźniej jednak do wycofania przez Panią/Pana zgody. 

9. PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

11. SKARGA DO ORGANU NADZORUJĄCEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka może być na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, o czym Usługobiorcy, w tym Pacjenci Milmedica, zostaną poinformowani na stronie internetowej Portalu. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

Badania krwi w MILMEDICA
20% taniej!

Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami w Warszawie!

 1. Przyjdź do nas i odbierz skierowanie na badanie.
 2. Zapłać u nas 20% taniej niż w innych punktach.
 3. Wykonaj badanie krwi w dowolnym punkcie diagnostycznym w Warszawie.
Scroll to Top