MILMEDICA

Logo MILMEDICA Centrum Medyczne - przychodnia Warszawa Ursus

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MILMEDICA
CENTRUM MEDYCZNE

SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(„Regulamin”)

 

§1
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1.
Niniejszy Regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu
leczniczego Milmedica Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Habicha nr 12, lok.
LU1, 02-495 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0001041783, REGON: 525577730, NIP:
5223261177, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą powadzonego przez Wojewodę
Mazowieckiego, nr księgi rejestrowej 000000266139 (dalej jako:
„Podmiot Leczniczy”).
2. Podmiot Leczniczy wykonuje
działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą:
Milmedica Centrum Medyczne (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).
3.
Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
a) powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej
jako „u.d.l.”);
– ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej jako „u.p.p”);

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(dalej jako „u.z.l.”)
b) wpisu do właściwego Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
c)
niniejszego Regulaminu.

 

§2
CELE
I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

1.
Celem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz
zachowania i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez
udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
prowadzenie działalności profilaktycznej oraz propagowanie
zachowań prozdrowotnych.
2. Do zadań Podmiotu Leczniczego
należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z
zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, opieki
pielęgniarskiej w warunkach ambulatoryjnych w tym m.in świadczeń
zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności.
3. Cele oraz
zadania Podmiotu Leczniczego, o których mowa w §2 ust.1 i ust. 2
realizowane m.in. w ramach:
a) wykonywania badań
diagnostycznych i laboratoryjnych wykonywanych w celu rozpoznania
stanu zdrowia;
b) monitorowania stanu zdrowia pacjenta;
c)
udzielania porad oraz konsultacji lekarskich;
d) monitorowania
przestrzegania zaleceń przez pacjenta;
e) edukacji pacjentów
oraz promocji zdrowia;
f) udzielanie świadczeń zdrowotnych
udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności.

 

§3
RODZAJ
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

1.
Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Podmiot Leczniczy w
ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
a) Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
(HC.1.3.3),
b) Pozostała opieka ambulatoryjna (HC.1.3.9)
c)
Cytologia (HC.4.8.1)
d) USG (HC.4.2.1),
e) badania
laboratoryjne (HC.4.1),
f) Szczepienia (HC.6.3.1),
g)
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (HC.1.3.1),
h)
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem (HC.6.1).

 

§4
STRUKTURA
ORGANIZACYJNA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU
LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

1.
W Zakładzie Leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna Milmedica
Centrum Medyczne w skład której wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
a) Poradnia chorób wewnętrznych,
b)
Poradnia alergologiczna,
c) Poradnia diabetologiczna,
d)
Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
e) Poradnia
endokrynologiczna,
f) Poradnia
endokrynologiczno-ginekologiczna,
g) Poradnia
gastroenterologiczna,
h) Poradnia gastroenterologiczna
dziecięca,
i) Poradnia kardiologiczna,
j) Poradnia
kardiologiczna dziecięca,
k) Poradnia nefrologiczna,
l)
Poradnia nefrologiczna dziecięca,
m) Poradnia
dermatologiczna,
n) Poradnia neurologiczna,
o) Poradnia
neurologiczna dziecięca,
p) Poradnia onkologiczna,
q)
Poradnia chorób płuc,
r) Poradnia chorób płuc dziecięca,
s)
Poradnia reumatologiczna,
t) Poradnia pediatryczna,
u)
Poradnia położniczo-ginekologiczna,
v) Poradnia
ginekologiczna,
w) Poradnia chirurgii ogólnej,
x) Poradnia
chirurgii ogólnej dziecięcej,
y) Poradnia
neurochirurgiczna,
z) Poradnia preluksacyjna,
aa) Poradnia
otorynolaryngologiczna,
bb) Poradnia otorynolaryngologiczna
dziecięca,
cc) Poradnia logopedyczna,
dd) Poradnia
urologiczna,
ee) Poradnia zdrowia psychicznego,
ff)
Poradnia psychologiczna,
gg) Pracownia USG,
hh) Punkt
pobrań materiału do badań,
ii) Gabinet
diagnostyczno-zabiegowy,
jj) Punkt szczepień,
kk) Poradnia
Lekarza Rodzinnego,
ll) Poradnia alergologiczna dla dzieci,
mm)
Poradnia reumatologiczna dla dzieci,
nn) Poradnia
neonatologiczna,
oo) Poradnia chirurgii naczyniowej,
pp)
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
qq) Pracownia USG,
rr)
Poradnia pielęgniarki rodzinnej.
1. Do zadań komórek
organizacyjnych należy sprawowanie kompleksowej opieki nad
pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i
konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań
diagnostycznych.
2. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby
w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia
sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod
względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym oraz
administracyjno-gospodarczym.
3. Komórki organizacyjne
Podmiotu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia
kompleksowej opieki nad pacjentem. Szczegółowe zasady współpracy
określa kierownik Podmiotu Leczniczego.

 

§5
SPOSÓB
KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO

1.
Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje zarząd Milmedica
Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie będący kierownikiem podmiotu leczniczego w
rozumieniu przepisów u.d.l. (dalej jako: „Kierownik”).
2.
Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje
decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
3. Kierownik wykonuje
wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kierownik
może powoływać kierowników poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz Dyrektora Zakładu leczniczego.
5.
Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą
działalnością Podmiotu Leczniczego, w szczególności
dotyczące:
a) zarządzania personelem Podmiotu Leczniczego, w
tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień
poszczególnych osób;
b) zatwierdzania procedur, instrukcji i
innych wewnętrznych aktów normatywnych;
c) kierowania pracą
podległej części (lub całości) Zakładu leczniczego;
d)
rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich
wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji
fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich
wykonawców;
e) nadzoru nad efektywnością i skutecznością
organizacji pracy;
f) nadzoru służbowego nad wykonywaniem
przez pracowników i współpracowników poszczególnych zadań;
g)
udzielania wyjaśnień oraz wskazówek pracownikom i
współpracownikom;
h) nadzoru nad warunkami pracy pracowników
i współpracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego;
i) przestrzegania oraz nadzorowania
przestrzegania przez pracowników i współpracowników przepisów
prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm
etycznych;
j) dokonywania systematycznej oceny pracowników i
współpracowników;
k) opiniowania kandydatów do pracy;
l)
występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy
Podmiotu Leczniczego.
6. W Zakładzie Leczniczym funkcjonują
następujące stanowiska medyczne:
a) Lekarz;
b)
Fizjoterapeuta;
c) Pielęgniarka;
d) Psycholog;
e)
Logopeda;
f) Dietetyk.
7. Podstawowe obowiązki w ramach
sprawowania poszczególnych stanowisk określają odpowiednio umowy
cywilnoprawne lub umowy o pracę.

 

§6
MIEJSCE
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w Zakładzie
Leczniczym zlokalizowanym pod adresem: ul. Habicha nr 12, lok. LU1,
02-495 Warszawa.
2. Miejscem udzielania świadczeń
zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności jest miejsce przebywania osób
wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
3.
Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniach i godzinach
funkcjonowania Zakładu Leczniczego lub jego poszczególnych
komórek organizacyjnych. Informacje o godzinach otwarcia są
umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na
terenie Zakładu Leczniczego oraz na stornie internetowej:
www.milmedica.pl.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
pacjentów, pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego
oraz ochrony mienia, w Zakładzie Leczniczym, w pomieszczaniach
ogólnodostępnych, prowadzony jest monitoring za pomocą
urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Nagrania
obrazu uzyskane w wyniku monitoringu wykorzystywane są wyłącznie
do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez
okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia nagrania. Po
tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile zgodnie z
przepisami prawa nie jest wymagane ich zachowanie.

 

§7
PRZEBIEG
PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie
określonym w niniejszym Regulaminie z zapewnieniem właściwej
dostępności oraz jakości świadczeń w jednostce
organizacyjnej oraz wszystkich komórkach organizacyjnych, w sposób
gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę
korzystania ze świadczeń.
2. Podmiot Leczniczy udziela
świadczeń zdrowotnych:
a) odpłatnie zgodnie z cennikiem
świadczenia usług wskazanym na stronie www.milmedica.pl.
b)
nieodpłatnie w przypadku świadczeń udzielanych osobie
potrzebującej natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie
zdrowia lub życia,
c) nieodpłatnie w przypadku udzielenia
pacjentowi świadczenia zdrowotnego w ramach zawartej przez Podmiot
Leczniczy umowy o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w
zakresie objętym umową. W zakresie nieobjętym umową z
Towarzystwem Ubezpieczeniowym świadczenia zdrowotne wykonywane są
odpłatnie zgodnie z cennikiem. Podstawą udzielania nieodpłatnych
świadczeń́ zdrowotnych, o których mowa w ust. 3, jest dokument
uprawniający pacjenta do uzyskania nieodpłatnych świadczeń́
zdrowotnych, w szczególności karta wydana przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe potwierdzająca zakres uprawnień́ do leczenia
nieodpłatnego dla pacjenta.
3. Rejestracja pacjentów na
poszczególne wizyty w Podmiocie Leczniczym odbywa się:
a)
stacjonarnie w Zakładzie Leczniczym;
b) telefonicznie;
c)
online.
4. Świadczenie zdrowotne udzielane są w terminie
uzgodnionym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia Zakładu
Leczniczego.
5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymagającej osobistej obecności pacjenta możliwe jest
wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub
przedstawiciela ustawowego pacjenta bezpośrednio przed udzieleniem
świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany,
w recepcji Zakładu Leczniczego po okazaniu dokumentu tożsamości
ze zdjęciem pacjenta.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są
w sposób zapewniający spełnienie wymagań prawnych odpowiednich
dla poszczególnych świadczeń, z zachowaniem zasad deontologii
zawodowej przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz z
poszanowaniem praw pacjenta.

 

§8
WARUNKI
WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1.
Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych
na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o
współpracy.
2. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom
wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną
pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości udzielania świadczeń.
3. Współdziałanie
odbywa się w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki,
leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości
przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z poszanowaniem
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem
praw pacjenta.

 

§9
ZASADY
PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA JEJ
UDOSTĘPNIENIENIE

1.
Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną
pacjentów korzystających z udzielanych przez podmiot leczniczy
świadczeń zdrowotnych na zasad określonych przepisami prawa.
Dokładne zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej
określa Regulamin prowadzenia, przechowywania, zabezpieczania i
udostępniania dokumentacji medycznej.
2. Za udostępnienie
dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłaty.

 

§10
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.
Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie względem
wszystkich osób zatrudnionych i współpracujących z Podmiotem
Leczniczym, niezależnie od formy, oraz wszystkich pacjentów
Podmiotu Leczniczego.
2. W sprawach nieregulowanych w
Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Regulamin dostępny jest w Zakładzie
Leczniczym oraz na stronie internetowej www.milmedica.pl
4.
Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób
zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
5.
Regulamin wraz z odwołującymi się do niego linkami www stanowią
integralną całość.
6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu
wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego
wprowadzenia.
7. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w
życie z dniem 02.10.2022 r.

 

Podpis
osób uprawnionych do zatwierdzenia Regulaminu w imieniu Zarządu:

 

Milena
Osińska
Prezes Zarządu

Badania krwi w MILMEDICA
20% taniej!

Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami w Warszawie!

  1. Przyjdź do nas i odbierz skierowanie na badanie.
  2. Zapłać u nas 20% taniej niż w innych punktach.
  3. Wykonaj badanie krwi w dowolnym punkcie diagnostycznym w Warszawie.
Scroll to Top